Privacybeleid

Via dit privacybeleid informeren we u over onze verwerking van uw persoonsgegevens. We begrijpen dat de bescherming van deze gegevens belangrijk is voor u en we waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG; Bundesdatenschutzgesetz).


1. Wie beheert de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Grover Group GmbH exploiteert de website www.grover.com (“Website”). Als u contracten sluit via de Website, is uw contractpartner onderhevig aan de gehuurde goederen: • Grover Group GmbH (Holzmarktstr. 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 166467B, BTW-nummer: DE300852104), hierna "Grover Group" of

 • Grover Finance I GmbH (Holzmarktstrasse 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 181384B, BTW-nummer DE300852104), hierna te noemen: "Grover Finance I" of

 • Grover Finance II GmbH (Holzmarktstrasse 11, 10179 Berlijn, Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregisternummer: 202381B, BTW-nummer: DE300852104), hierna te noemen: "Grover Finance II".

Grover Finance I en Grover Finance II zijn dochterondernemingen van Grover Group en Grover Group is de enige aandeelhouder van Grover Finance I en Grover Finance II (gelieerde ondernemingen). Grover Group, Grover Finance I en Grover Finance II worden hierna aangeduid als “Grover Ondernemingsgroep".


De klant wordt geïnformeerd over de contracterende partij (Grover Group of Grover Finance I of Grover Finance II) via e-mail in tekstvorm. De Grover Group of Grover Finance I of Grover Finance II, hierna aangeduid als “Grover”, is de “aanbieder” binnen de betekenis van deze voorwaarden.


Wanneer de contracterende partij Grover Finance I of Grover Finance II is, dan wordt deze vertegenwoordigd door de moederonderneming Grover Group, die namens Grover de rechten en plichten uitoefent die resulteren uit de contracten en deze afhandelt voor Grover Finance I of Grover Finance II. Dit resulteert in de volgende verantwoordelijkheden:


Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de exploitatie van de website is:

Grover Group GmbH, Holzmarktstraße 11, 10179 Berlijn, vertegenwoordigd door algemeen directeur Michael Cassau

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 20 808 0844

Verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. het afsluiten van contracten via de Website en de uitvoering van deze contracten is:

Grover Group GmbH, Holzmarktstraße 11, 10179 Berlijn, vertegenwoordigd door algemeen directeur Michael Cassau

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 20 808 0844


Grover Finance I GmbH, Holzmarktstraße 11, 10179 Berlijn, vertegenwoordigd door algemeen directeur Michael Cassau

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 20 808 0844


Grover Finance II GmbH, Holzmarktstraße 11, 10179 Berlijn, vertegenwoordigd door algemeen directeur Michael Cassau

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 20 808 0844


Hierna worden alle ondernemingen aangeduid als “Grover” of “we” of “wij”.

U kunt de Functionaris voor Gegevensbescherming van beide ondernemingen contacteren via:

Freshcompliance GmbH

Dhr. Frank Trautwein

Schlesische Str. 26

10997 Berlijn

E-Mail: [email protected]


2. Voor welk doel verwerken wij uw gegevens en aan de hand van welke rechtsgrond doen wij dit?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG) voor de volgende doeleinden:


2.1 Voor het uitvoeren van contractuele en precontractuele verplichtingen (Artikel 6(1) zin 1 (b) AVG)

Het verwerken van persoonsgegevens (Artikel 4 Nr. 2 AVG) gebeurt om deze Website te verstrekken en producten te vermarkten, met name om contracten af te sluiten en te verwerken, om rekeningen te vereffenen, om precontractuele handelingen uit te voeren, om te reageren op vragen met betrekking tot onze zakelijke relatie en voor alle activiteiten die nodig zijn voor de exploitatie en administratie van de vennootschap.


De doeleinden van de gegevensverwerking zijn voornamelijk afhankelijk van het specifieke product. Verdere details over de doeleinden van de gegevensverwerking in de context van contractuitvoering zijn te vinden in de respectievelijke contractdocumenten en voorwaarden.


Grover verwerkt met name persoonsgegevens die u verstrekt als gebruiker bij uw registratie, voor contractuele doeleinden of als onderdeel van een verzoek. Met name de volgende gegevens worden verwerkt: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres (factuur en, indien van toepassing, een afwijkend bezorgadres), orderinformatie, optioneel telefoonnummer en bankgegevens. Daarnaast slaat Grover het wachtwoord dat de gebruiker zelf kan kiezen op. Het wachtwoord wordt niet als tekst opgeslagen, maar alleen als zogenaamde hashwaarde.


2.2 Op basis van legitieme belangen (Artikel 6(1) zin 1 (f) AVG)

Daarnaast verwerken we uw gegevens, naast voor het verstrekken van de website en de daadwerkelijke uitvoering van het contract, ook voor de legitieme belangen van onszelf of derden, met name in de volgende gevallen:


 • Het beantwoorden van uw vragen die geen betrekking hebben op een contract of precontractuele handelingen;

 • adverteren of markt- en opinieonderzoek, zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;

 • het instellen van rechtsvorderingen en ter verdediging in juridische geschillen;

 • waarborgen van IT-beveiliging en IT-operaties;

 • onderzoeken van kredietwaardigheid;

 • voorkomen en onderzoeken van misdrijven;

 • ondernemingsbeheer en productontwikkeling.

Ons legitieme belang is de optimale vermarkting van onze producten, de verdere ontwikkeling van deze producten en onze onderneming, of het beschermen van onze onderneming tegen negatieve effecten en bedreigingen of om haar vorderingen te doen gelden.


2.3 Op basis van uw toestemming (Artikel 6(1) zin 1 (a) AVG)

Voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke verwerkingsdoeleinden (bijv. evaluatie of gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden), dan is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit is ook van toepassing op het intrekken van toestemming die u heeft gegeven voordat de AVG in werking trad (vóór 25 mei 2018). Wees er op attent dat het intrekken van deze toestemming alleen effect heeft voor toekomstige verwerking. Verwerking die plaatsvond vóór het intrekken wordt niet beïnvloed door de herroeping.


2.4 Ter nakoming van een wettelijke verplichting (Artikel 6(1) zin 1 (c) AVG)

Daarnaast zijn we onderhevig aan verscheidene wettelijke verplichtingen (bijv. Anti-witwaswet, belastingwetgeving) waarvoor gegevens verwerkt moeten worden.


2.5 Identiteitsverificatie bij het openen van een Grover Business Account:

Tijdens het plaatsen van een bestelling via een Grover Business Account verifiëren we mogelijk de identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger van het Bedrijf om fraude en identiteitsfraude te voorkomen. Voor dit doeleinde gebruiken we de volgende dienstverlener om ons te helpen de identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger te verifiëren via een foto van zijn/haar ID-kaart en de persoon zelf:


 • Onfido Limited, 3 Finsbury Avenue, Londen EC2M 2PA, Verenigd Koninkrijk

Als onderdeel van de identiteitsverificatie wordt er een foto van de identiteitskaart en, indien nodig, de persoon zelf (“selfie”) verstuurd naar de dienstverlener. De dienstverlener bewaart het ID-document en de foto of bijbehorende gegevens alleen tot deze nodig zijn voor het verwerken van de registratie en de afronding van huurovereenkomsten van het bedrijf. De dienstverlener heeft ook een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Grover en volgt strenge veiligheidsstandaarden (inclusief een ISO 27001-certificering). Voor meer informatie wordt u verwezen naar het Privacybeleid van Onfido https://onfido.com/privacy/.


De rechtsgrond voor het verificatieproces en de gegevensverwerking is Artikel 6(1) zin 1(f) AVG. Het legitieme belang komt voort uit ons belang omtrent het reduceren van contractrisico, bescherming tegen oninbare schulden en misbruik van onze diensten door derden. Uw belangen worden in overweging genomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


3. Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen het respectievelijke bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking, krijgen de afdelingen die uw persoonsgegevens nodig hebben om onze contractuele en juridische verplichtingen na te komen toegang tot uw persoonsgegevens.

We dragen uw gegevens ook over aan ontvangers die uitdrukkelijk genoemd worden in dit privacybeleid.

Verder dragen we ze over aan de volgende categorieën van ontvangers indien dit nodig is om een contractuele relatie met u te voldoen of om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6(1), zin 1 AVG) of om legitieme belangen na te streven (Artikel 6(1) zin 1 lit. f AVG):


 • IT-dienstverleners, met name Software-as-a-Service, hosting, opslag en aanbieders van cloud computing,

 • logistieke dienstverleners,

 • dienstverleners die e-mailmarketing aanbieden en klantenservice-dienstverleners,

 • marketingdienstverleners, met name Google Adwords en WhatsApp-adviesdiensten,

 • verleners van betalingsdiensten en kredietinstellingen voor het innen van kosten

 • en incassobureaus om vorderingen te doen gelden

Voor zover verwerking vereist is om legitieme belangen na te streven, zoals het gebruik van IT-diensten, is ons legitieme belang om functies uit te besteden.

Wanneer uw contractpartner Grover Finance I of Grover Finance II is, maken Grover Finance I en Grover Finance II uw gegevens toegankelijk voor Grover Group GmbH voor het afsluiten en verrekenen van de contractuele relatie en voor de promotie van haar eigen aanbiedingen voor het geval hier een rechtsgrond voor bestaat.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens doorgestuurd of overgedragen indien dit wettelijk vereist is (Artikel 6(1) zin 1(c) AVG), of indien u toestemming heeft gegeven (Artikel 6(1) zin 1(a) AVG).


4. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor zover nodig verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de duur van onze contractuele relatie, waaronder, bijvoorbeeld, het initiëren en uitvoeren van een contract. Wees er op attent dat onze contractuele relatie normaliter een doorlopende verplichting is.


Wanneer er een contractuele relatie of andere civielrechtelijke aanspraak bestaat, wordt de bewaartermijn ook beheerst door de wettelijke verjaringstermijnen die, bijvoorbeeld, volgens §195 et seq. van het Duits Burgerlijk Wetboek gewoonlijk drie jaar bedraagt, maar in sommige gevallen ook dertig jaar kan zijn.


Daarnaast zijn we onderhevig aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen die onder meer voortkomen uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en de Duitse Belastingwet (AO). De deadlines die hierin gesteld worden voor opslag of documentatie bedragen 6 jaar voor correspondentie met betrekking tot het afsluiten van een contract en 10 jaar voor boekhoudkundige documenten en zakelijke brieven (§§ 238, 257(!) en (4) HGB, § 147(1) en (3) AO).


Logbestanden worden altijd verwijderd aan het einde van de bijbehorende browsersessie, ten laatste zeven na zeven dagen, tenzij de verdere retentie daarvan bij uitzondering noodzakelijk en rechtmatig is. De bewaartermijn voor cookies is afhankelijk van het individuele geval en varieert normaliter tussen 12 en 24 maanden.


5. Worden er gegevens verstuurd naar een derde land of een internationale organisatie?

Grover zelf verstuurt geen gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte - EER). Echter, een aantal van de bovengenoemde ontvangers zullen persoonsgegevens wel naar derde landen verzenden, hoewel dit alleen wordt gedaan op basis van een besluit van de Europese Commissie waarin het beschermingsniveau toereikend wordt verklaard, zoals hieronder weergegeven, op basis van de Standaardclausules inzake Gegevensbescherming van de Europese Commissie (te raadplegen via https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF) of bindende bedrijfsvoorschriften.


6. Website - logbestanden

Als u onze Website bezoekt stuurt de browser die u op uw toestel gebruikt automatisch informatie naar de server waar onze Website wordt gehost. Deze informatie wordt tijdelijk bewaard in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en bewaard tot aan de automatische verwijdering ervan: IP-adres van de verzoekende computer, datum en tijd van de toegang, naam en URL van het opgehaalde bestand, webpagina waaruit de toegang is gevolgd (“Referrer-URL"), indien van toepassing, de zoekmachine die u gebruikt, de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.


De rechtsgrond voor dit type gegevensverwerking is Artikel 6(1) zin 1 lit. f AVG. De door ons nagestreefde legitieme belangen zijn voornamelijk:


 • Het verzorgen van een goede verbinding met de website,

 • het waarborgen van comfortabel gebruik van onze website,

 • facturatie,

 • gepseudonimiseerde statistische evaluatie voor de optimalisatie van onze website en aanbodkwaliteit en assortiment,

 • evaluatie van systeembeveiliging en -stabiliteit en

 • voor verdere administratieve doeleinden.


7. Marketing

7.1 Nieuwsbrief

Voor zover u uitdrukkelijk heeft toegestemd in overeenstemming met Art. 6 par. 1 zin 1(a) AVG gebruiken we uw e-mailadres om u m.b.v. onze nieuwsbrief per e-mail te informeren over ons, ons aanbod en speciale aanbiedingen. Uw toestemming wordt geregistreerd.


Om onze nieuwsbrief te ontvangen volstaat het een e-mailadres door te geven.


U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld via de snelkoppeling aan het einde van elke e-mail. Ook kunt u uw kennisgeving van terugtrekking op elk moment per e-mail versturen aan [email protected]. In dit geval wordt uw e-mailadres verwijderd van onze e-mail-distributielijst en toegevoegd aan onze zwarte lijst. Het intrekken van uw toestemming heeft alleen werking voor de toekomst. Verwerking die eerder plaatsvond blijft onaangedaan.


Nieuwsbrief-tracking

Wees er op attent dat we het gedrag van de ontvangers van onze e-mail evalueren aan de hand van gepseudonimiseerde gebruiksstatistieken. Hiervoor bevatten de e-mails zogenaamde webbeacons of trackingpixels en -snelkoppelingen, die elk gekoppeld zijn aan een individueel ID. We registreren dus de tijd van het openen en doorsturen van de e-mail, wanneer u klinkt op de daarin opgenomen snelkoppelingen, een deel van het IP-adres (voor een benadering van de openingslocatie) en het gebruikte e-mailprogramma. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw e-mailadres of andere persoonsgegevens, zodat wij geen directe persoonlijke relatie kunnen zien. De evaluatie is gebaseerd op geaggregeerde gebruiksstatistieken (afleverpercentage, openingspercentage, klikpercentage, aantal doorverwijzingen, aantal klikken op snelkoppelingen in de e-mail, gebruikte e-mailprogramma's, openingen en klikken m.b.t. tijd van de dag en de datum, land van opening). Alleen bij annuleringen of mislukte leveringspogingen ontvangen we aanvullende informatie over de naam en het e-mailadres. Dit is (ook) in uw belang, zodat we u onmiddellijk kunnen verwijderen van onze e-maildistributielijst of het probleem omtrent de levering te corrigeren. De gepseudonimiseerde evaluatie van gebruiksgedrag helpt ons het succes van onze e-mailmarketing te evalueren en constant te verbeteren. Voor deze doeleinden hebben we een legitiem belang bij de gegevensverwerking. De rechtsgrond is Art. 6(1) zin 1(f) AVG.


Verzending en evaluatie door MailChimp

We maken gebruik van MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten ("MailChimp"), voor het verzenden en analyseren van de e-mails.


De gegevens die verwerkt worden tijdens het verzenden en evalueren van de e-mails worden bewaard op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. De verzending van uw informatie naar een derde land buiten de EU wordt gedekt door een besluit van de Europese Commissie waarin het beschermingsniveau toereikend wordt verklaard (C/2016/4176 d.d. 12 juli 2016 – http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj) binnen de betekenis van Art. 45 AVG, aangezien MailChimp heeft toegezegd te zullen voldoen aan de principes van het Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). MailChimp werkt voor ons als gegevensverwerker in de zin van Art. 28 AVG. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het Privacybeleid van MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).


In de Verenigde Staten maken we ook gebruik van Braze voor het beheren, ontwerpen van content voor en verzenden van berichten. Hiervoor worden persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres ook verwerkt om de berichten te kunnen personaliseren. De gegevens worden doorgegeven aan Braze via directe interfaces met onze producten (SDK's en API’s). De verzending van uw informatie aan een derde land buiten de EU, in dit geval de VS, wordt beschermd door gegevensbeschermingswetgeving, aangezien Braze zich heeft onderworpen aan het EU-VS-Privacyschild (https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Braze werkt voor ons als gegevensverwerker in de zin van Art. 28 AVG.


Zie voor meer informatie het privacybeleid van Braze (https://www.braze.com/privacy?utm_medium=Paid-Search&utm_source=Google&utm_campaign=Brand_L_Brand_EMEA&utm_content=Braze_EM_KW&utm_term=braze|e|g|c|1t1|379494868996&gclid=EAIaIQobChMI1v7thMaZ5wIVSuJ3Ch2WjANYEAAYASAAEgKb2vD_BwE).


7.2 Advertenties voor bestaande klanten

Voor zover u eerder betaalde producten bij ons heeft besteld, zullen we u van tijd tot tijd per e-mail of brief informeren over onze vergelijkbare goederen en diensten, als u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.


De rechtsgrond voor de gegevensverwerking wordt gevormd door §7(3) van de Duitse Wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) en Art. 6(1) zin 1(f) AVG. We hebben een legitiem belang bij de direct marketing van onze vergelijkbare producten en diensten (Grond 47 AVG).


U kunt op elk moment en zonder verdere kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mail- en postadres voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld via de snelkoppeling aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar [email protected].


8. Kredietbeoordeling en -score

Tijdens het bestelproces kunnen we uw kredietwaardigheid beoordelen. Hiervoor verzenden we de volgende gegevens naar zogenaamde kredietbureaus waarmee wij samenwerken: naam, adres, geboortedatum. We sturen uw persoonsgegevens voor de kredietbeoordeling naar Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49 (2511 BH) Den Haag. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Experian in overeenstemming met Artikel 14 AVG is te vinden op de website van Experian: https://www.experian.nl/privacy-statement/index


Voor de besluitvorming omtrent het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie gebruiken we niet alleen een adrescontrole, maar ook informatie over uw eerdere betaalgedrag en waarschijnlijkheidswaarden voor uw toekomstige gedrag, inclusief onder meer adresgegevens. We verkrijgen deze informatie ook van Experian Nederland B.V. Grote Marktstraat 49, (2511 BH) Den Haag.


De kredietwaardigheidsinformatie en eigen analyses kunnen waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten die berekend worden op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures, waarbij de berekening onder meer gebruik maakt van adresgegevens. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6(1) zin 1(f) AVG. Het legitieme belang komt voort uit ons belang omtrent het reduceren van contractrisico, bescherming tegen oninbare schulden en misbruik van onze diensten door derden. Uw belangen worden in overweging genomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


We verstrekken ook informatie over betalingsachterstanden of wanbetalingen m.b.t. leningen aan kredietbureaus die met ons samenwerken, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6(1) zin 1(f) AVG. Ons legitiem belang komt voort bij het belang dat wij en derden hebben bij het reduceren van contractrisico's voor toekomstige contracten.


9. Cookies en vergelijkbare technologieën

We maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die uw gegevens onder een pseudoniem verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website genereert en die uw internetbrowser opslaat op uw harde schijf wanneer u de Website bezoekt. Afhankelijk van de cookie worden er verschillende gegevens verzameld.


Op onze Website gebruiken we technisch noodzakelijke cookies, functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies voor advertentiedoeleinden.


Als u het gebruik van cookies wenst te voorkomen, kunt u doorgaans het volgende doen:


Verdere mogelijkheden voor het voorkomen van gegevensverwerking door cookies worden omschreven in de hierna verstrekte snelkoppelingen naar het privacybeleid van de respectievelijke aanbieders. Veel aanbieders bieden speciale opt-out-hulpmiddelen.


Wees er op attent dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u cookies blokkeert.


9.1 Technisch noodzakelijke cookies

Veel van de cookies die we gebruiken zijn technisch noodzakelijk om u in staat te stellen om gebruik te maken van onze Website en de daar aangeboden diensten (“sessiecookies”). Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om goederen in een winkelwagentje te plaatsen of in te loggen in het afgeschermde gebied. De rechtsgrond voor deze verwerking is Artikel 6(1) zin 1(b) AVG. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonsgegevens en zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Sessiecookies worden verwijderd aan het einde van de respectievelijke browsersessie, met een maximum van zeven dagen.


9.2 Functionele cookies

We maken gebruik van tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze cookies worden gedurende een bepaalde tijd bewaard op uw apparaat en worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt, waardoor uw voorkeuren automatisch worden ingesteld. De rechtsgrond voor deze verwerking is Artikel 6(1) zin 1(f) AVG.


9.3 Analytische cookies

We gebruiken cookies om gepseudonimiseerde gebruikerprofielen te creëren voor webanalyse (“analytische cookies”). Deze cookies stellen ons in staat terugkerende gebruikers (apparaateigenaren) te herkennen, hun gedrag op onze website te analyseren, onze website te optimaliseren en het bereik te meten. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a AVG, d.w.z. uw toestemming. We combineren de gegevens niet met andere persoonsgegevens en we gebruiken deze niet voor de gerichte benadering van individuele gebruikers m.b.t. marketingdoeleinden.


9.3.1 Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Voor deze webanalyse gebruiken we de dienst Google Analytics, die uitgevoerd wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).


Google Analytics maakt gebruik van cookies die opgeslagen worden op uw computer en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres), datum en tijd van het serververzoek) worden over het algemeen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar bewaard. Op onze website hebben we Google Analytics uitgebreid met de code “anonymizeIp()” om te garanderen dat IP-adressen anoniem verzameld worden (zogenaamde “IP-masking"). Google verwijdert daarom binnen lidstaten van de Europese Unie, of andere ondertekenaars van de Overeenkomst omtrent de Europese Economische Ruimte, de laatste acht cijfers van uw IP-adres. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar verkort. De verzending van uw informatie naar een derde land buiten de EU wordt gedekt door een besluit van de Europese Commissie waarin het beschermingsniveau toereikend wordt verklaard (C/2016/4176 d.d. 12 juli 2016 – http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj binnen de betekenis van Art. 45 AVG, aangezien Google heeft toegezegd te zullen voldoen aan de principes van het EU-VS-Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).


Google gebruikt deze informatie namens ons als verwerker binnen de betekenis van Art. 28 AVG om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over website-activiteiten en om de websitebeheerder verdere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in de context van Google Analytics wordt verzonden door uw browser wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.


Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Google Analytics wordt u verwezen naar https://www.google.com/analytics/terms/gb.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


9.3.2 Google AdSense

We behouden ons het recht voor gebruik te maken van Google AdSense op onze website. Google AdSense is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, hier “Google” genoemd, voor de toevoeging van advertenties.


Google AdSense gebruikt “cookies”, tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. Google AdSense gebruikt ook “webbeacons”. Via deze webbeacons kan Google informatie evalueren, zoals bijv. het webverkeer op onze website. Deze informatie wordt, naast uw geanonimiseerde IP-adres en tracking van de weergegeven advertentievormen, verzonden naar Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen en kan door Google aan andere partijen verstrekt worden. Google zal uw IP-adres echter niet koppelen aan andere van uw opgeslagen gegevens.


U kunt de installatie van cookies voorkomen via uw browserconfiguratie, maar u kunt dan mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming om Google uw gegevens te verwerken op de hierboven genoemde manier en voor de hierboven genoemde doeleinden.


9.3.3 Andere cookies

Wij passen onze webanalyse continu aan op basis van marktbehoeften. Daarom verandert ons gebruik van cookies continu. Via de cookiebanner op onze website verstrekken we informatie over de gebruikte cookies en de bijbehorende doeleinden.


9.4 Tracking cookies voor promotiedoeleinden

We gebruiken ook tracking cookies voor gerichte en op interesse gebaseerde online advertenties (“advertentiecookies”). Deze cookies verzamelen en bewaren gepseudonimiseerde informatie over uw gebruik van onze website. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a AVG, d.w.z. uw toestemming. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. De rechtsgrond voor de verwerking die gedaan werd op basis van uw toestemming vóór u die intrekt wordt daardoor niet beïnvloed.


We gebruiken de informatie om advertenties die in lijn zijn met uw interesses op onze website en op websites van derden te plaatsen. Dit biedt een voordeel voor u, aangezien u minder advertenties te zien krijgt die niet overeenkomen met uw interesses. We gebruiken deze informatie ook om het succes van onze advertentiecampagnes te meten en optimaliseren.


Meer specifiek gebruiken we de volgende tracking cookies (en trackingpixels) voor promotiedoeleinden:


9.4.1 Google Adwords met conversie-tracking

Deze Website maakt gebruik van de online advertentiedienst Google Adwords, met conversie, die beheerd wordt door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).


We gebruiken de Google-dienst om advertenties te plaatsen op de resultatenpagina van een zoekopdracht bij Google of een website uit het advertentienetwerk van Google (zogenaamde AdWords). Ons doel is om ons aanbod onder de aandacht te brengen. Conversie-tracking stelt ons in staat aan de hand van bepaalde parameters (bijv. plaatsing van advertenties of klikken van de gebruiker) te meten hoe succesvol onze individuele advertentiemaatregelen zijn.


Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, dan plaatst Google een conversie-tracking cookie op uw computer. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden het unieke cookie ID-nummer, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor conversies na bekijken) en opt-out-informatie (aangeven dat de gebruiker niet langer geadresseerd wenst te worden) meestal opgeslagen als analysewaarden.


Deze cookies helpen Google om uw browser te herkennen. Als u bepaalde websites bezoekt via de website van een AdWords-klant en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant mogelijk herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar de website. Er wordt een andere cookie toegewezen aan elke AdWords-klant. Cookies kunnen daardoor niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij het gebruik van Google AdWords. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google met het totale aantal gebruikers die op een advertentie klikten en werden doorverwezen naar een website met een conversie-tracking tag. Op basis van deze evaluaties kunnen we bepalen of de gebruikte advertentiemaatregelen effectief zijn. We ontvangen verder geen gegevens uit het gebruik van advertentiemateriaal; we kunnen geen gebruikers identificeren op basis van deze informatie.


Vanwege de gebruikte technologieën maakt uw browser automatisch verbinding met een Google-server in de VS. De verzending van uw informatie naar een derde land buiten de EU wordt gedekt door een besluit van de Europese Commissie waarin het beschermingsniveau toereikend wordt verklaard binnen de betekenis van Art. 45 AVG, aangezien Google de eigen naleving van het EU-VS-Privacyschild heeft gecertificeerd (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Door AdWords te integreren met conversie-tracking ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende website van onze internetaanwezigheid heeft opgevraagd of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u geregistreerd bent voor een Google-dienst, kan Google de gegevens associëren met uw account. Zelfs als u niet geregistreerd of ingelogd ben, is het mogelijk dat Google uw IP-adres verzamelt en opslaat.


Meer informatie over gegevensverwerking in de context van Google AdWords is te vinden op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.


9.4.2 DoubleClick

De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van DoubleClick by Google geïntegreerd op deze website. DoubleClick is een merk van Google, waaronder voornamelijk speciale online marketing-oplossingen worden vermarkt aan advertentiebureaus en uitgevers. DoubleClick by Google's werkmaatschappij is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.


DoubleClick by Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke impressie, klik, of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-verzoek naar de browser van de betrokken persoon. Als de browser dit verzoek accepteert, dan plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betrokken persoon. Hierboven is al uitgelegd wat cookies zijn. Het doel van deze cookie is om advertentie te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruiker en om rapporten te genereren over advertentiecampagnes, of om advertentiecampagnes te verbeteren. Verder wordt de cookie gebruikt om meerdere impressies van dezelfde advertentie te voorkomen.


DoubleClick gebruikt een cookie-ID dat noodzakelijk is om het technische proces te voltooien. Het cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser te tonen. DoubleClick kan het cookie-ID ook gebruiken om te zien welke advertenties er al getoond zijn in een browser, om duplicatie te voorkomen. DoubleClick laat het cookie-ID ook conversies bijhouden. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie te zien heeft gekregen en vervolgens met dezelfde browser een aankoop doet op de website van de adverteerder.


Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter wel aanvullende campagne-identifiers bevatten. Een campagne-identifier identificeert campagnes waar de gebruiker al eerder mee in aanraking is gekomen.


Elke keer dat een van de pagina's van deze website wordt bezocht en er een DoubleClick-component wordt geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch een aanvraag van het relevante DoubleClick-component om online advertenties en de commissiefactuur naar Google te versturen. As onderdeel van dit technische proces is Google bekend met gegevens die Google gebruikt om commissiefacturen te creëren. Google kan onder meer begrijpen dat de persoon op bepaalde snelkoppelingen op onze website heeft geklikt.


De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen, zoals hierboven weergegeven, door dit in te stellen in de gebruikte internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Een dergelijke instelling van de internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie kan plaatsen op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen eerder door Google geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of ander softwareprogramma.


Aanvullende informatie en DoubleClick by Google's toepasselijke privacybeleid is te vinden via https://www.google.com/intl/en/policies/.


9.5 HotJar

Op onze website worden via technologieën die verzorgd worden door HotJar (HotJar Ltd., St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), met de analysedienst “HotJar”, interactiegegevens over bezoekers verzameld en opgeslagen om de gebruikerservaring te optimaliseren en klanttevredenheid te verbeteren. Hiervoor kunnen muisklikken, muisbewegingen, scrollbewegingen en toetsenbordinvoeren worden opgeslagen.


HotJar registreert deze gegevens niet op websites die geen gebruik maken van het HotJar-systeem. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van de gegevens en er is hier een opt-out-functie te vinden: https://www.hotjar.com/opt-out. In bepaalde gevallen kan deactivering resulteren in een beperking van de functionaliteit van onze website.


9.6 New Relic

Op deze website verzamelt en bewaart New Relic, een webanalysedienst van New Relic Inc., gegevens die gebruikt worden om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te creëren. Deze gebruikerprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om onze diensten aan te passen en te verbeteren. Er kunnen cookies gebruikt worden: kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker, waardoor ze herkend kunnen worden wanneer ze terugkeren naar onze website. De gepseudonimiseerde gebruikerprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. U kunt de installatie van cookies voorkomen via uw browserinstellingen, bijvoorbeeld door de automatische opslag van cookies uit te zetten, of specifiek alleen cookies van het domein “newrelic.com” te blokkeren.


9.7 Trustpilot en Typeform

Om beoordelingen van klanten en productbeoordelingen door klanten te verzamelen werken we met Trustpilot S/A, Valhalvej 1 Abyhoj, 8230 Denemarken: We willen dat onze klanten een beoordeling kunnen achterlaten na een transactie. Hiervoor willen we u een e-mail sturen nadat de goederen zijn verzonden en u vragen een score te geven. U heeft te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken of de klantenbeoordeling te negeren. Wij dragen geen persoonsgegevens over aan Trustpilot.


Wij maken gebruik van Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 Barcelona, Spanje voor markt- en opinieonderzoek en voor klantenbeoordelingen. Hiervoor sturen we u een e-mail of een bericht in uw account met een pop-up waarin u om uw mening gevraagd wordt. U heeft altijd het recht bezwaar te maken of geen deel te nemen aan het onderzoek/de evaluatie. Typeform zet zich in om uw verzonden gegevens volgens de gegevensbeschermingswetgeving te behandelen. Typeform neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u deelneemt aan het onderzoek / de evaluatie, dan worden uw antwoorden op de enquête en waar nodig uw gebruiker-ID en e-mailadres via een interface verzonden naar Typeform. Door bij ons een bestelling te plaatsen stemt u in met een elektronisch markt- en opinieonderzoek en klantenbeoordeling, maar u bent te allen tijde vrij deel te nemen aan het onderzoek / de evaluatie, of dit verzoek te negeren. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Typeform (https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/).


9.8 Trusted Shops

Om ons Trusted Shops-keurmerk en verzamelde beoordelingen te laten zien, en om Trusted Shops-producten aan te kunnen bieden aan kopers nadat zij een bestelling hebben geplaatst, is de Trusted Shops Trust Badge opgenomen op deze website.


Dit beschermt onze legitieme belangen, die voorrang hebben in de context van een belangenafweging, omtrent de optimale vermarkting van ons assortiment, conform Art. 6(1) zin 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.


Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op waarin, bijvoorbeeld, uw IP-adres, datum en tijd van opvragen, hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) worden opgeslagen en de oproep wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.


Andere persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops voor zover u hiermee heeft ingestemd, u na voltooiing van een bestelling kiest om Trusted Shops-producten te gebruiken, of u al eerder heeft geregistreerd voor het gebruik. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.


9.9 Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van Twitter geïntegreerd op deze website. Twitter is een meertalige openbare microblogging-dienst waar gebruikers zogenaamde 'tweets’, die beperkt zijn tot 280 tekens, kunnen plaatsen en verspreiden. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief personen die niet geregistreerd zijn bij Twitter. De tweets worden getoond aan de zogenaamde volgers van de betrokken gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter stelt u ook in staat een breed publiek te bereiken via hashtags, snelkoppelingen of ‘retweets’.


De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.


Bij elk bezoek aan één van de individuele pagina's van deze website, die beheerd wordt door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch geactiveerd door het bijbehorende Twitter-component, waardoor er een presentatie van het bijbehorende Twitter-component wordt gedownload van Twitter. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar via https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website bezocht wordt door de betrokken persoon. Het doel van deze integratie van het Twitter-component is om gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze te verspreiden, om deze website te promoten in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter de betrokkene bij elk bezoek aan onze website en tijdens de gehele duur van het respectievelijke bezoek aan onze website, alsook welk specifieke deel van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Twitter-component en via Twitter toegewezen aan de Twitter-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene één van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, dan worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-account van de betrokkene en verwerkt en opgeslagen door Twitter.


Twitter ontvangt via het Twitter-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht de betrokkene op het Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter ongewenst is door de betrokkene, kan de gebruiker de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Twitter-account alvorens onze website te bezoeken.


Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=en.


9.10 LinkedIn

We hebben componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd op onze website. LinkedIn is een online sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te maken.


LinkedIn's werkmaatschappij is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Het Privacybeleid buiten de Verenigde Staten wordt beheerd door LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.


Elke keer dat u onze website, die een LinkedIn-component (LinkedIn-plugin) heeft, bezoekt, zorgt dit component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een bijbehorende representatie van het LinkedIn-component download. Meer informatie over de LinkedIn-plugins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn over de specifieke subpagina die door de betrokkene is bezocht.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, herkent LinkedIn de betrokkene bij elk bezoek aan onze website en tijdens de gehele duur van het respectievelijke bezoek aan onze website, alsook welk specifieke deel van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-component en via LinkedIn toegewezen aan de LinkedIn-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop activeert, dan wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-account van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.


LinkedIn ontvangt via het LinkedIn-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht de betrokkene op het LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene deze informatie niet wil verzenden naar LinkedIn, dan kan hij/zij dit doen door uit te loggen uit de LinkedIn-account alvorens onze website te bezoeken.


Op de pagina https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls geeft LinkedIn een opt-out-mogelijkheid om e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties te weigeren, en de mogelijkheid om advertentieinstellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die ook cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar via https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


9.11 Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van het bedrijf Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal netwerk.


Een sociaal netwerk is een online sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die doorgaans gebruikers de mogelijkheid biedt met elkaar te communiceren en virtueel met elkaar om te gaan. Een sociaal netwerk kan dienstdoen als platform om standpunten en ervaringen uit te wisselen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat privéprofielen te creëren, foto's te uploaden en sociaal contact te hebben via vriendschapsverzoeken.


De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.


Bij elk bezoek aan één van de individuele pagina's van deze website, die beheerd wordt door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plugin) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch geactiveerd door het bijbehorende Facebook-component, waardoor er een presentatie van het bijbehorende Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een overzicht van alle Facebook-plugins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website bezocht wordt door de betrokken persoon.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook de betrokkene bij elk bezoek aan onze website en tijdens de gehele duur van het respectievelijke bezoek aan onze website, alsook welk specifieke deel van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een opmerking achterlaat, dan wijst Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-account van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.


Facebook ontvangt via het Facebook-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht de betrokkene op het Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook ongewenst is door de betrokkene, kan de betrokkene de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Facebook-account alvorens onze website te bezoeken.


Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is via https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy biedt informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Het vermeldt ook welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen.


Als lid van Facebook kunt u ook uw accountinstellingen wijzigen via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en kiezen niet mee te doen aan gegevensverzameling over verschillende toestellen via Custom Audiences. Voor meer informatie over Facebook's privacybeleid wordt u verwezen naar: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.


Het gebruik van onze Facebook-pagina is meestal mogelijk zonder aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, buiten de gegevens die al verstrekt werden op Facebook tijdens de registratie. Voor zover er persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld op onze website, bijvoorbeeld door ons direct te contacteren via een Facebook-bericht, wordt dit altijd vrijwillig gedaan. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet bekendgemaakt aan derden.


We exploiteren deze website om aandacht te trekken naar onze diensten, evenementen en andere promoties en om u als bezoeker en gebruiker van deze Facebook-pagina en onze website te contacteren. Als de exploitant van de Facebook-pagina hebben wij geen belang bij het verzamelen en verder verwerken van uw individuele persoonsgegevens m.b.t. analyse of marketingdoeleinden. Aanvullende informatie over onze afhandeling van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid op onze website. De exploitatie van deze Facebook-pagina, inclusief de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, is gebaseerd op ons legitieme belang bij een tijdige en ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers. Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Informatie die u ons vrijwillig verstrekt verwerken wij ook op basis van uw toestemming en in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO.


Verwerking van persoonsgegevens door Facebook In haar uitspraak van 05-06-2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) dat de exploitant van een Facebook-pagina samen met Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Facebook verwerkt gegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:


 • Adverteren, analyse, creëren van gepersonaliseerde advertenties

 • Creëren van gebruikerprofielen

 • Marktonderzoek

Wanneer deze pagina wordt bezocht slaat Facebook automatisch informatie op in een logbestand die uw browser naar Facebook stuurt. We geven hier uitdrukkelijk aan dat wij geen kennis hebben over de reikwijdte en inhoud van de door Facebook verzamelde gegevens, de verwerking en het gebruik daarvan of, indien nodig, de overdracht daarvan naar derden via Facebook.


Voor informatie over hoe Facebook omgaat met uw privacy, wordt u verwezen naar het Privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php.


Facebook gebruikt cookies voor de opslag en verdere verwerking van deze informatie, d.w.z. er worden kleine tekstbestanden opgeslagen op de verschillende gebruikerterminals. Als de gebruiker een Facebook-profiel heeft en daarop ingelogd is, dan gebeurt de opslag en analyse ook over verschillende apparaten. Het privacybeleid van Facebook bevat meer informatie over de gegevensverwerking op Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/


Facebook Inc., de moederonderneming van Facebook Ireland Ltd. in de VS neemt deel aan het EU-VS -Privacyschild, wat waarmerkt dat het toegewijd is aan de naleving van Europees privacybeleid.


Voor meer informatie over de Privacyschild-status van Facebook wordt u verwezen naar https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


De overdracht en verdere verwerking van persoonsgegevens van gebruikers in derde landen, zoals de VS, en de daarmee gepaard gaande risico's voor de gebruikers, kunnen door ons als exploitant van deze website niet worden uitgesloten.


Statistische gegevens

Statistische gegevens over de verschillende categorieën van bezoekers aan de Facebook-pagina is beschikbaar voor ons in Facebook “Insights”. Deze statistieken worden gegenereerd en verstrekt door Facebook. Wij als exploitant van deze website hebben geen invloed op de aanmaak en representatie.


Wij kunnen deze functie niet uitschakelen en de aanmaak en verwerking van de gegevens niet voorkomen. Voor een te selecteren tijdsperiode en voor elk van de groepen Fans, Subscribers en Interacting Persons ontvangen wij de volgende gegevens van Facebook op onze Facebook-pagina: totaal aantal paginaweergaven, ‘vind-ik-leuks’, pagina-activiteit, posts, bereik, videoweergaven, bijdragebereik, commentaar, gedeelde content, antwoorden, proportie mannen en vrouwen, land en stad van origine, taal, weergaven en klikken in de winkel, klikken op de routeplanner, klikken op telefoonnummers. Het verstrekt ook gegevens over Facebook-groepen die gekoppeld zijn aan onze Facebook-pagina. Vanwege de constante ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en de voorbereiding van de gegevens, dus we zoeken naar verdere details in het eerdergenoemde privacybeleid van Facebook. We gebruiken deze samengevoegde gegevens om onze posts en activiteit op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te maken voor gebruikers. We gebruiken bijvoorbeeld de distributie van leeftijd en geslacht voor een op maat gemaakte aanpak en bezoektijden die de voorkeur hebben van gebruikers voor een tijd-geoptimaliseerde planning van onze contributies.


Informatie over het type apparaat dat gebruikers gebruiken helpt ons de artikelen visueel aan te passen. In overeenstemming met Facebook's Gebruiksvoorwaarden, waar elke gebruiker mee instemt wanneer ze een Facebook-profiel aanmaken, kunnen we de leden en fans van de pagina identificeren en hun profielen en andere gedeelde informatie bekijken.


De opt-out-functie vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/ and here: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


9.12 Taboola

Onze website gebruikt technologieën van Taboola Inc. (28 West 23rd St. 5th Fl, New York, NY 10010, www.taboola.com, "Taboola"). Taboola gebruikt cookies die bepalen welke content u gebruikt en welke van onze pagina's u bezoekt. Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke videodiensten u gebruikt en hoe u onze website navigeert. De cookie stelt ons in staat gepseudonimiseerde gebruikerprofielen te creëren door apparaat-gerelateerde gegevens en loggegevens te verzamelen, en maakt het mogelijk om content aan te raden die bij uw persoonlijke interesses past. Zo kunnen we ons aanbod voor u persoonlijk ontwerpen. Deze gebruikerprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over de betrokkene. Voor meer informatie over Taboola en de mogelijkheid om de Taboola-cookie uit te schakelen bezoekt u https://www.taboola.com/privacy-policy (opt-out-informatie onder Site Visitor Choices [Keuzes van websitebezoekers]).


9.13 Outbrain

Op onze website maken we gebruik van de technologie van Outbrain UK Ltd., dat onze gebruikers informatie geeft over andere content op onze website en de websites van derden die mogelijk ook interessant is voor ze. De aanbevelingen van Outbrain, bijv. aanvullende aanbevelingen om te lezen die geïntegreerd zijn onder een artikel, worden bepaald op basis van content die de gebruiker eerder heeft gelezen. Outbrain gebruikt cookies die opgeslagen worden op de computer / terminal van de gebruiker, om deze interesse-gerelateerde secundaire content te kunnen laten zien. De content die wordt weergegeven in de Outbrain-widget wordt automatisch beheerd en geleverd door Outbrain, zowel qua content als technologie.


De weergave van aanbevelingen door Outbrain via cookies wordt compleet gepseudonimiseerd gedaan, de persoonsgegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen. De door Outbrain verzamelde gegevens zijn: bronapparaat, browsertype en het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker. Om het IP-adres te anonimiseren worden de laatste acht cijfers van het IP-adres verwijderd, om volledige anonimisering te garanderen.


Voor meer informatie over Outbrain's privacybeleid wordt u verwezen naar: http://www.outbrain.com/dlegal/privacy. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen tracking voor de weergave van interesse-gebaseerde aanbevelingen: klik op het vakje “opt-out” onder Outbrain's privacybeleid, beschikbaar op http://www.outbrain.com/legal/privacy.


9.14 Conversie-tracking voor Bing Ads

Onze online diensten gebruiken ook Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terechtkomt. Wij en Microsoft Bing kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, werd doorverwezen naar onze website en zo een eerder bepaalde landingspagina heeft bereikt (conversiepagina). We registreren enkel het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie klikte en vervolgens werd doorverwezen naar een conversiepagina. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker verstrekt. Als u niet wilt meedoen aan het tracking-proces kunt u de vereiste plaatsing van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies uitschakelt. Voor meer informatie over privacy en cookies die gebruikt worden met Bing kunt u de website van Microsoft bezoeken: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


9.15 Instagram

We hebben geïntegreerde onderdelen van de Instagram-dienst op onze website. Instagram is een dienst die kwalificeert als audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video’s kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden over sociale netwerken.


De werkmaatschappij van Instagram's diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.


Bij elk bezoek aan één van de individuele pagina's van deze website, die beheerd wordt door ons en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch geactiveerd door het bijbehorende Instagram-component, waardoor er een presentatie van het bijbehorende Instagram-component wordt gedownload van Instagram. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website bezocht wordt door de betrokkene.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram herkent Instagram elk bezoek van de betrokkene aan onze website, alsook welke specifieke subpagina's de betrokkene bezoekt tijdens de gehele duur van dat bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld via het Instagram-component en via Instagram toegewezen aan de Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene één van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, dan worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-account van de betrokkene en verwerkt en opgeslagen door Instagram.


Instagram ontvangt via het Instagram-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht de betrokkene op het Instagram-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram ongewenst is door de betrokkene, kan de gebruiker de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Instagram-account alvorens onze website te bezoeken.


Meer informatie en Instagram's privacybeleid zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.


9.16 YouTube

Wij hebben YouTube-componenten geïntegreerd op deze website. YouTube is een online videoportal dat uitgevers van video's in staat stelt om vrijelijk videoclips en andere gebruikers te bekijken, beoordelen en commentaar te geven. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video mogelijk, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen als muziekvideo's, trailers of door gebruikers gemaakte video's beschikbaar zijn via het internetportal.


Youtube's werkmaatschappij is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Youtube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.


Elke keer dat u een pagina op de door ons geëxploiteerde website bezoekt waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, krijgt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch een verzoek van dat specifieke YouTube-component, een representatie van het bijbehorende YouTube-component van YouTube. Meer informatie over YouTube is beschikbaar via https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zullen YouTube en Google op de hoogte zijn van de specifieke pagina van onze website die de persoon bezoekt.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, dan herkent YouTube welke pagina van onze website de betrokkene heeft bezocht door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en geassocieerd met de YouTube-account van de betrokkene.


YouTube en Google ontvangen via het YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op YouTube op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar YouTube en Google ongewenst is voor de betrokkene, kan de gebruiker de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar YouTube-account alvorens onze website te bezoeken.


YouTube's privacybeleid, beschikbaar op https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/, identificeert de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijk identificeerbare gegevens door YouTube en Google.


10. Betalingsdienstaanbieder

10.1 PayPal als betaalmethode

We hebben PayPal-componenten geïntegreerd op deze website. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts: virtuele particuliere of zakelijke rekeningen. Daarnaast kan PayPal virtuele betalingen verwerken indien een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, waardoor er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen, of om betalingen te ontvangen. PayPal verzorgt ook trustee-functies en kopersbeschermingsdiensten.


De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.


Als de betrokkene “PayPal” kiest als betalingswijze tijdens het bestelproces in onze online winkel, dan worden de gegevens van de betrokkene automatisch verzonden naar PayPal. Door deze betaalwijze te kiezen gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.


De naar PayPal verzonden persoonsgegevens zijn meestal de voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, Ip-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de uitvoering van het aankoopcontract zijn dergelijke persoonsgegevens ook nodig met betrekking tot de respectievelijke bestelling. Betalingstransacties via PayPal worden exclusief gedaan via een versleutelde SSL of TLS-verbinding.


Het doel van de overdracht van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een legitiem belang bestaat bij de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke kunnen door PayPal verzonden worden naar kredietinformatiebureaus. Het doel van deze opdracht is een identiteit- en kredietcontrole.


PayPal kan persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde partijen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om haar contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens te verwerken namens de verwerkingsverantwoordelijke.


De betrokkene heeft altijd de optie om de toestemming voor PayPal's omgang met de persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerkingen.


Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.10.2 Visa en Mastercard als betaalmethodes

We gebruiken externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platforms de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen doen (bijv. elk met een snelkoppeling naar het privacybeleid, Visa (https://www.visa.de/datenschutz) en Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html).


Betalingstransacties via de aangeboden betaalmethodes vinden exclusief plaats via een versleutelde SSL of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat het adres de browser verandert van “http: //" naar "https: //" en er een slot-icoontje verschijnt in uw adresbalk. Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons stuurt niet worden gelezen door derden.


De gegevens die verwerkt worden door de betalingsdienstaanbieders omvatten inventarisgegevens, bijv. naam en adres, bankgegevens zoals rekening- en creditcardnummers, wachtwoorden, TAN-codes en controlesommen, alsook contract-, overzicht- en ontvanger-gerelateerde informatie. De informatie is vereist om de transacties te voltooien. Maar, de ingevoerde gegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Wij ontvangen geen rekening- of creditcardinformatie, maar alleen informatie die aangeeft of de betaling gelukt is of niet. De betalingsdienstaanbieders kunnen de gegevens overdragen aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze opdracht is een identiteit- en kredietcontrole. Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsdienstaanbieders.


Voor de betalingstransacties zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van de bijbehorende betalingsdienstaanbieders, die te vinden zijn op de respectievelijke websites of transactietoepassingen, van toepassing. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en het uitoefenen van het recht op herroeping, informatie en andere betrokkenen.


10.3 SEPA Direct-machtiging als betaalmethode

We gebruiken externe betalingsdienstaanbieders via wiens platforms u een SEPA Direct Debit-machtiging kunt uitgeven (SEPA Express, B4Payment GmbH, Lilienthalstr.8, 93049 Regensburg, Duitsland / UAB Finolita Unio, Lvovo str.25, Vilnius, 09320 Litouwen / FinTecSystems GmbH, Gottfried-Keller-Str.33, 81245 München).


De SEPA Direct Debit-machtiging wordt exclusief via een versleutelde SSL of TLS-verbinding verstrekt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat het adres de browser verandert van “http: //" naar "https: //" en er een slot-icoontje verschijnt in uw adresbalk. Bij versleutelde communicatie kunnen de bankgegevens die u naar SEPA Express stuurt niet worden gelezen door derden.


De gegevens die verwerkt worden door de betalingsdienstaanbieders omvatten inventarisgegevens, bijv. naam en adres, bankgegevens zoals IBAN, rekeningnummer, wachtwoorden, TAN-codes en controlesommen, alsook contract-, bedrag- en ontvanger-gerelateerde informatie. De informatie is vereist om de transacties te voltooien. Maar, de ingevoerde gegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Wij ontvangen geen rekeninggegevens, maar alleen informatie die aangeeft of de betaling gelukt is of niet.


De voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke betalingsdienstaanbieders, die te vinden zijn binnen de bijbehorende websites of transactietoepassingen, zijn van toepassing op de transacties.


11. Welke rechten omtrent gegevensbescherming heb ik?

U heeft het recht op inzage (Art. 15 AVG), het recht op correctie (Art. 16 AVG), het recht op wissing (Art. 17 AVG), het recht op beperking van verwerking (Art. 18 AVG) en het recht op gegevensportabiliteit (Artikel 20 AVG). Met betrekking tot het recht op inzage en wissing zijn de beperkingen die vastgelegd zijn in §§ 34 en 35 BDSG van toepassing. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking (Artikel 21 AVG). Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming (Art. 6(1), zin 1(a) AVG) kunt u deze toestemming op elk moment intrekken; de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die uitgevoerd werd op basis van de toestemming voorafgaand aan het intrekken daarvan blijft onaangedaan.


Om deze rechten uit te oefenen en voor verdere vragen over zaken die te maken hebben met persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, of ons postadres gebruiken (zie paragraaf 1).


Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - met name in de EU-Lidstaat waar u woont of werkt, of de plek waar de beweerdelijke schending heeft plaatsgevonden - als u gelooft dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG of andere toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (Art. 77 AVG, § 19 BDSG).


12. In welke mate is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen?

Als onderdeel van het afsluiten en uitvoeren van de contractuele relatie gebruiken we volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming voor kredietbeoordelingen, in overeenstemming met Art. 22 AVG. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, of een e-mail sturen naar [email protected]. We zullen de beslissing dan opnieuw in overweging nemen, waarbij rekening wordt gehouden met uw standpunt.


13. Veranderingen aan ons privacybeleid

Onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen, met name om de functionaliteit van ons platform of ons aanbod / diensten verder te verbeteren. Dergelijke veranderingen kunnen een effect hebben op het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarom behouden we ons het recht voor om dit privacybeleid op enig moment aan te passen. De huidige versie is beschikbaar op onze website, onder het kopje “Privacybeleid”. Informeer uzelf dus regelmatig over de huidige status van de gegevensbeschermingsinformatie.


d.d.: 01.07.2020Heb je een vraag of heb je hulp nodig?

Nederlands

 • Nederlands

 • Engels

Nederland

 • Nederland

 • Duitsland

 • Oostenrijk


4.13 / 5

Apple StoreGoogle Play Store

Grover Group GmbH © 2020